Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

Rádi bychom Vás ubezpečili, že Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v souladu s novým „Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“, známým též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení). Nařízení má účinnost od .

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

  Správcem osobních údajů je Knihovna Urbanice. S případnými dotazy nebo požadavky na uplatnění práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se na knihovnu můžete obracet
 2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

  Zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování našich služeb čtenářům, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
  Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
  • Základní identifikační údaje – patří mezi ně například jméno a příjmení, tituly, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo číslo pasu, identifikační kód průkazu, identifikační údaje z externích systémů, apod.
  • Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.
  • Popisné údaje – jedná se o statistické údaje typu věk, pohlaví, vzdělání, zaměstnání.
  • Údaje o jiné osobě – identifikační a adresní údaje zákonného zástupce, oprávněné osoby, ručitele.
  • Transakční údaje – historie výpůjčkových operací, dluhy a platby za služby.
  • Profil čtenáře v online katalogu – historie vyhledávání, oblíbené zdroje a dokumenty, hodnocení, statistika přihlašování.
  Nezpracováváme žádné citlivé údaje. Vaše osobní údaje v knihovním informačním systému jsou uloženy do šifrované části databáze.
 3. Pro jaké účely je zpracováváme?

  1. Zpracování na základě smlouvy
   Smlouvou je registrace čtenáře do knihovny. Účely zpracování osobních údajů jsou mimo jiné:
   • Evidence uživatelů, se kterými máme uzavřenu smlouvu (registrovaní čtenáři).
   • Poskytování knihovních, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených platným knihovním řádem.
   • Zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb.
  2. Zpracování na základě oprávněných zájmů správce dat
   • Ochrana knihovního fondu před podvody.
   • Vymáhání pohledávek.
   • Informování čtenářů o službách a akcích pořádaných knihovnou.
  3. Zpracování pro statistické účely
   Po ukončení Vaší registrace a uplynutí doby, po niž uchováváme osobní údaje, jsou některé údaje dále zpracovávány pro statistické účely, a to v anonymizované podobě.
 4. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

  Abychom zajistili kvalitní poskytování knihovních a informačních služeb, je nezbytné, aby měli přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty, externí zpracovatelé. Jedná se především o dodavatele knihovního informačního systému ARL, společnost Cosmotron Bohemia, s.r.o.. Zpracování Vašich osobních údajů je v tomto případě ošetřené uzavřením písemné smlouvy mezi správcem a zpracovatelem podle platné legislativy.
 5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy o registraci čtenáře, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících s registrační smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje po nezbytně nutnou dobu, a to 1 roku. Důvody pro takové uchování jsou například:
  • Ochrana knihovního fondu – dodatečně zjištěné škody / poškození.
  • Zjednodušení případné opakované registrace uživatele a uchování jeho dat (např. historie výpůjček).
  • Řešení případných právních nároků.
 6. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

  Nařízení GDPR pro Vás zavádí následující práva:
  • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů – plníme touto informační stránkou nebo se na nás můžete obracet na výše uvedených kontaktech.
  • Právo na přístup k osobním údajům – k většině osobních údajů se dostanete přes své konto čtenáře, podrobný výstup si můžete vyžádat v knihovně.
  • Právo na změnu osobních údajů – máte možnost požádat o změnu Vašich osobních údajů v knihovně, vybrané kontaktní údaje si můžete změnit po přihlášení do svého konta čtenáře.
  • Právo na přenositelnost údajů – můžete požádat v knihovně o vyexportování Vašich osobních údajů ve strojově zpracovatelném formátu.
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte možnost požádat o výmaz svých osobních údajů v knihovně, po vypořádání všech závazků a splnění podmínek pro ukončení registrace, tzn. přestanete být našim čtenářem. Jako aktivní čtenář, bez ukončení registrace, můžete požádat o jednorázovou nebo trvalou anonymizaci Vaší historie výpůjček (starší než 1 roku). Přijdete tím ale o statistiku Vašich výpůjčních operací, upozorňování na dříve vypůjčené tituly nebo propojení s historií Vašich poplatků.
  • Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz.

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.